skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 398  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

국내 M&A 제도현황과 개선방안: 소수주주권 강화를 중심으로

박경서 ; 정찬식 ; 김선민

한국증권학회지, February 2017, Vol.46(1), pp.1-33

ISSN: 2005-8187

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

제2기 헌법재판소 김용준 소장의 판결성향 분석

임지봉

법학논총, July 2016, Vol.36, pp.355-388

ISSN: 1975-0005

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

해외 인권위원회의 혐오표현 대응정책 소개와 시사점

이승현

언론과법, August 2017, Vol.16(2), pp.1-34

ISSN: 1976-1996

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

미국 연방 상원의 포용적 이중성과 그 문제적 의의

김은형

통일인문학, March 2015, Vol.61, pp.427-470

ISSN: 2288-9841

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

인권법 측면에서의 동성 커플의 법적 인정에 대한 연구: 인권위원회와 유럽인권재판소 사례 분석을 중심으로

張珉榮

중앙법학, September 2014, Vol.16(3), pp.141-181

ISSN: 1598-558X

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

제2기 헌법재판소 조승형 재판관의 판결성향 분석

임지봉

미국헌법연구, April 2017, Vol.28(1), pp.147-196

ISSN: 1225-4746

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civic Networks and Building Social Capital in Indonesia: An Innovative Experiment by Chinese Organisations in the Post-Suharto Era

Park, Jae Bong

Journal of International and Area Studies, 1 June 2010, Vol.17(1), pp.75-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국 이반 연극과 지구지역성: 연극〈무화과꽃〉을 중심으로

G. 실비안

한국현대문학연구, April 2009, Vol.27, pp.509-534

ISSN: 1229-2052

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

일본의 선택적부부별성제도에 대한 의식변화: 정치권과 국민의 의식변화를 중심으로

신경애

일본문화연구, July 2014, Vol.51, pp.179-205

ISSN: 1229-4918

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

소유적 문화집단주의와 무인정의 정치?: 다문화주의의 비판적 고찰

장의관

한국정치학회보, December 2008, Vol.42(4), pp.131-154

ISSN: 1229-506X

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

리바이어던의 목에 방울 달기: 한국 교회와 인권

곽호철

한국기독교신학논총, April 2014, Vol.92(1), pp.143-170

ISSN: 1226-9522

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“LGBT, 우리가 지금 여기 살고 있다”: 현대 한국의 성적소수자와 공간

강오름

비교문화연구, January 2015, Vol.21(1), pp.5-50

ISSN: 1226-0568

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

미국의 소수자 권리보호에 관한 연구: 동성애자 권리문제를 중심으로

서현진

국제정치논총, December 2003, Vol.43(4), pp.269-293

ISSN: 1598-4818

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

국회 의사절차의 역사적 변화과정에 대한 연구: 의사절차 변화의 유형적 특징과 배경

박찬표

현대정치연구, April 2016, Vol.9(1), pp.75-113

ISSN: 1976-9466

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

주주대표소송에 관한 한국과 미국의 비교법적 고찰

김동엽

법학연구, March 2017, Vol.17(1), pp.25-49

ISSN: 1229-3113

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

미국의 소수자 차별시정에 관한 판례법리의 변화와 시사점

공인섭 ; 김성수

한양법학, February 2016, Vol.27`1(1), pp.61-95

ISSN: 2383-8507

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

관광산업활성화를 위한 정책결정의 우선순위: 광화문 대한항공소유 관광호텔부지 규제완화와 관련하여

정승호 ; 김수진

한국호텔외식경영학회 학술발표논문집, June 2015, pp.729-748

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

성소수자에 대한 미디어의 시선: 텔레비전에 나타난 홍석천과 하리수의 이미지 유형을 중심으로

박지훈 ; 이진

미디어, 젠더 & 문화, December 2013, Issue 28, pp.5-42

ISSN: 1738-2483

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국사회의 종족적 민족주의와 다문화 통일교육 ( Ethnic Nationalism and Multi-Cultural Unification Education in South Korea )

강진웅 ; Jin Woong Kang

교육문화연구, 2015, Vol.21(3), p.253

ISSN: 1598-9283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

사회 교과서에 나타난 다문화 인권 교육의 실태 및 과제

은지용 ; 모경환

교육문화연구, February 2018, Vol.24(1), pp.7-31

ISSN: 1598-9283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 398  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (12)
 2. 2002đến2005  (41)
 3. 2006đến2009  (97)
 4. 2010đến2014  (134)
 5. Sau 2014  (113)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 박병섭
 2. 정준우
 3. 서윤호
 4. 최윤철
 5. 권형진

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...