skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 159  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

해외 인권위원회의 혐오표현 대응정책 소개와 시사점

이승현(Seung-Hyun Lee)

언론과법, 2017, Vol.16(2), pp.1-34

ISSN: 1976-1996

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

제2기 헌법재판소 김용준 소장의 판결성향 분석

임지봉(Jibong Lim)

법학논총, 2016, Vol.36, pp.355-388

ISSN: 1975-0005

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

제2기 헌법재판소 조승형 재판관의 판결성향 분석

임지봉(Jibong Lim)

미국헌법연구, 2017, Vol.28(1), pp.147-196

ISSN: 1225-4746

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

인권법 측면에서의 동성 커플의 법적 인정에 대한 연구

張珉榮(Min Young Jang)

중앙법학, 2014, Vol.16(3), pp.141-181

ISSN: 1598-558X

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

미국 연방 상원의 포용적 이중성과 그 문제적 의의

김은형(Kim, Eunhyoung)

통일인문학, 2015, Vol.61, pp.427-470

ISSN: 2288-9841

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civic Networks and Building Social Capital in Indonesia: An Innovative Experiment by Chinese Organisations in the Post-Suharto Era

Park, Jae Bong

Journal of International and Area Studies, 1 June 2010, Vol.17(1), pp.75-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국 이반 연극과 지구지역성

G. 실비안(Sylvian Gabriel Anthony)

한국현대문학연구, 2009, Vol.27, pp.509-534

ISSN: 1229-2052

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

소유적 문화집단주의와 무인정의 정치?

장의관(Euikwan Chang)

한국정치학회보, 2008, Vol.42(4), pp.131-154

ISSN: 1229-506X

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

미국의 소수자 권리보호에 관한 연구

서현진(Seo Hyun-Jin)

국제정치논총, 2003, Vol.43(4), pp.269-293

ISSN: 1598-4818

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

주주대표소송에 관한 한국과 미국의 비교법적 고찰

김동엽(Kim, Dong-Yeop)

법학연구, 2017, Vol.17(1), pp.25-49

ISSN: 1229-3113

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

소수언어와 언어권리

변명섭(Byun, Myung-Sup)

영어영문학, 2015, Vol.20(1), pp.305-332

ISSN: 1229-5736

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국사회의 종족적 민족주의와 다문화 통일교육 ( Ethnic Nationalism and Multi-Cultural Unification Education in South Korea )

강진웅 ; Jin Woong Kang

교육문화연구, 2015, Vol.21(3), p.253

ISSN: 1598-9283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

전자등록제도와 주주총회

성승제(Seong, Seoung Je)

기업법연구, 2018, Vol.32(4), pp.113-143

ISSN: 1598-3722

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

국내 M&A 제도현황과 개선방안

박경서(Kyung Suh Park) ; 정찬식(Chansik Jung) ; 김선민(Sun Min Kim)

한국증권학회지, 2017, Vol.46(1), pp.1-33

ISSN: 2005-8187

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

사회 교과서에 나타난 다문화 인권 교육의 실태 및 과제

은지용(Eun, Ji-Yong) ; 모경환(Mo, Kyung-Hwan)

교육문화연구, 2018, Vol.24(1), pp.7-31

ISSN: 1598-9283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

주주제안권의 내용상 한계와 이사회의 심사 · 변형 상정 가능성

성민섭(Seong, Min-Sup)

법학논총, 2016, Vol.28(3), pp.263-303

ISSN: 1225-9969

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

주식에 관한 전자등록제도 시행에 즈음한 법적 문제점 검토

심인숙(Shim, In-Sook)

중앙법학, 2017, Vol.19(4), pp.313-350

ISSN: 1598-558X

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

미국의 소수자 차별시정에 관한 판례법리의 변화와 시사점

공인섭(Kong, In-Sop) ; 김성수(Kim, Sung-Soo)

한양법학, 2016, Vol.27`1(1), pp.61-95

ISSN: 2383-8507

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

유럽연합 기본권 헌장의 의의와 한계

박상준(Sang-Jun Park) ; 최지유(Ji-Yu Choi)

통합유럽연구, 2016, Vol.7(1), pp.31-66

ISSN: 2233-5587

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

구별에서 혼합으로

정병욱(Chung Byung-Wook)

글로컬 창의 문화연구, 2014, Issue 4, pp.22-32

ISSN: 2671-5848

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 159  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (9)
 2. 2002đến2005  (22)
 3. 2006đến2009  (29)
 4. 2010đến2014  (56)
 5. Sau 2014  (42)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 권형진
 2. 유의정
 3. 이정은
 4. 서윤호
 5. 최윤철

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...