skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 740  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Do We Need Non-state Actors in Public Diplomacy?: Theoretical Discussion of Relational, Networked and Collaborative Public Diplomacy

Lee, Geun ; Ayhan, Kadir

Journal of International and Area Studies, 1 June 2015, Vol.22(1), pp.57-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

스마트파워-복합네트워크 외교양식과 한국 지방외교에의 발전적 함의 연구 - 미국형 외교변환 모델 중심 - ( Smart Power and Complex Network`s Mode of Diplomacy and Their Implications toward South Korea`s Local Diplomacy: The Case of the U.S-Typed Transformational Diplomacy Model )

송기돈 ; Song Khee-don

한국자치행정학보, 2012, Vol.26(3), p.327

ISSN: 1738-7779

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

러시아의 동북아 에너지외교와 한국 ( Theses : Politics and Diplomacy Session ; Russia`s Energy Diplomacy Toward Northeast Asia and Korea )

우평균 ; Pyung Kyun Woo

유라시아연구, 2010, Vol.7(1), p.215

ISSN: 1738-3382

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

디커플링- 독일 공공외교와 문화교류의 원칙 그리고 통일 ( Decoupling: German Public Diplomacy and Unification )

이은정 ; Eun Jeung Lee

담론201, 2014, Vol.17(4), p.59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-1118

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

그리스 재정위기와 유로존의 위기관리 거버넌스 ( Theses : Politics and Diplomacy Session ; Study on Greece Debt Crisis and Eurozone`s Governance of Crisis Management )

윤성욱 ; Sung Wook Yoon

유라시아연구, 2011, Vol.8(3), p.191

ISSN: 1738-3382

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

국제PR관점으로 본 공공외교전문성에 관한 연구: 문화 중심적 접근을 통해 ( The Study on Public Diplomacy Professionalism From the Perspectives of International Public Relations: Focus on Cultural Centered Approach )

안보섭 ; Bo Seob An

홍보학 연구, 2011, Vol.15(4), p.36

ISSN: 1229-2869

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

중국 유학생에 대한 공중외교 커뮤니케이션 전략에 관한 연구

이희성(Lee, Hee-Sung)

언론과학연구, 2012, Vol.12(2), pp.451-477

ISSN: 1598-2653

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

방산물자 가격경쟁력 향상을 위한 원가 및 계약제도 개선 연구 ( Theses : Politics and Diplomacy Session ; A Study on Improving Initial Cost and Contract System to Enhance Price Competitiveness of Military Supplies in the Defense Industry )

허경 ; Kyung Hur ; 이철원 ; Chul Won Lee

유라시아연구, 2011, Vol.8(2), p.117

ISSN: 1738-3382

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국의 수출드라이버정책과 종합상사제도 도입에 관한 연구 ( Theses : Politics and Diplomacy Session ; A Study on the Introduction of GTC System and The Export Drive Policy in Korea )

신장철 ; Jangchurl Shin

유라시아연구, 2015, Vol.12(3), p.89

ISSN: 1738-3382

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

중동부유럽에서의 두 가지 체제전환 ( Theses : Politics and Diplomacy Session ; The Two Transitions in Central and Eastern Europe )

박영수 ; Yeong Soo Park

유라시아연구, 2010, Vol.7(3), p.187

ISSN: 1738-3382

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국의 다문화주의와 결혼이주여성 ( Theses : Politics and Diplomacy Session ; Multiculturalism and Female Marriage Immigrants in Korea )

조희원 ; Hee Won Cho

유라시아연구, 2010, Vol.7(3), p.259

ISSN: 1738-3382

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

공공외교의 관점에서 본 대학 PR 대학-유학생 관계성이 대학에 대한 태도 그리고 국가에 대한태도 및 행동의도에 미치는 영향에 관한 탐색적 연구 ( Understanding University-Foreign Student Relationship from a Public Diplomacy Perspective -An Empirical Analysis of the Organization-Public Relationship(OPR) Effect on Foreign Students` Attitudes and Behavioral Intentions )

이형민 ; Hyung Min Lee

홍보학 연구, 2015, Vol.19(4), p.1

ISSN: 1229-2869

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

지방정부 국제기구를 통한 도시외교의 제도화 기반과 특성 연구 - 세계지방정부연합(UCLG) 사례 중심 - ( Institutional Foundations and Characteristics of City Diplomacy through International Organizations of Local Governments: The Case of UCLG(Union of Cities & Local Governments) )

송기돈 ; Song Khee-don

한국자치행정학보, 2016, Vol.30(4), p.113

ISSN: 1738-7779

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

조선 로동당 3차 당 대표자회와 김정일 후계 체제: 개혁 개방기 덩샤오핑의 후계전략과 비교를 중심으로 ( Theses : Politics and Diplomacy Session ; The Third Conference of the Korean Workers` Party and Its Succession Process: A Comparison with the Chinese Succession Experience in the 1970s )

이정철 ; Jung Chul Lee

유라시아연구, 2011, Vol.8(1), p.187

ISSN: 1738-3382

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

경찰관의 긴급출입권에 대한 법적 검토 -경찰관직무집행법 일부개정 입법예고안 제7조를 중심으로- ( Theses : Politics and Diplomacy Session ; Die juristische Untersuchung uber das polizeiliche Eilbetreten der Wohnung )

성홍재 ; Hong Jae Seong

유라시아연구, 2012, Vol.9(3), p.319

ISSN: 1738-3382

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

북한의 대미 외교적 기동성에 관한 연구 ( Theses : Politics and Diplomacy Session ; A Study on the Diplomatic Maneuverability of North Korea Toward the United States )

정현수 ; Hyun Soo Jung ; 김형재 ; Hyung Jae Kim

유라시아연구, 2010, Vol.7(1), p.253

ISSN: 1738-3382

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

동아시아 지역안보협력의 모색: 인간안보 패러다임을 중심으로 ( Theses : Politics and Diplomacy Session ; In Search of Regional Security Cooperation in East Asia: With Special Emphasis on the Human Security Paradigm )

오영달 ; Young Dahl Oh

유라시아연구, 2010, Vol.7(2), p.153

ISSN: 1738-3382

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

박정희 대통령 서거 직후 미국의 대한정책 ( Theses : Politics and Diplomacy Session ; The American Foreign Policy Toward the Korean Peninsula in the Immediate Aftermath of President Park Chung-Hee`s Assassination )

신현익 ; Hyun Ick Shin

유라시아연구, 2010, Vol.7(3), p.233

ISSN: 1738-3382

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolving Role of Trade Diplomacy in Multilateral Trade Negotiations: Experience of Agricultural Trade Liberalisation

Rajapakse, Tissa ; Samaratunge, Ramanie

Journal of International and Area Studies, 1 December 2002, Vol.9(2), pp.43-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic exchange and diplomacy in Korea-EU relations

Dent, Christopher M

Korea observer : a quarterly journal, 1998, Vol.29(2), pp.401-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-3919

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 740  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (5)
 2. 1994đến1999  (8)
 3. 2000đến2005  (62)
 4. 2006đến2011  (247)
 5. Sau 2011  (418)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 김성해
 2. 이상현
 3. 변창구
 4. 양준석
 5. 조희문

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...