skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27.297  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil Contamination of Heavy Metals in National Industrial Complexes, Korea

Jeong , T.U. , Busan Institute Of Health And Environment , Busan , Republic Of Korea ; Cho , E.J. , Busan Institute Of Health And Environment , Busan , Republic Of Korea ; Jeong , J.E. , Busan Institute Of Health And Environment , Busan , Republic Of Korea ; Ji , H.S. , Busan Institute Of Health And Environment , Busan , Republic Of Korea ; Lee , K.S. , Busan Institute Of Health And Environment , Busan , Republic Of Korea ; Yoo , P.J. , Busan Institute Of Health And Environment , Busan , Republic Of Korea ; Kim , G.G. , Busan Institute Of Health And Environment , Busan , Republic Of Korea ; Choi , J.Y. , Korea General Environment Ind Co. , Ltd. , Busan , Republic Of Korea ; Park , J.H. , Gyeongsang National ; Kim , S.H. , Gyeongsang National ; Heo , J.S. , Gyeongsang National ; Seo , D.C. , Sunchon National

Korean Journal of Environmental Agriculture, 2015, Vol.(2), pp.69-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-3537

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

국내 유통 버섯 중 중금속 함량 조사 및 위해성 평가
Monitoring and Risk Assessment of Heavy Metals in Edible Mushrooms

Kim , J.Y. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Yoo , J.H. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Lee , J.H. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Kim , M.J. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Kang , D.W. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Ko , H.S. , Rural Development Administration , Suwon , Republic Of Korea ; Hong , S.M. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Im , G.J. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Kim , D.H. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Jung , G.B. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Kim , W.I. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea

Korean Journal of Environmental Agriculture, 2012, Vol.(1), pp.37-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-3537

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

유통 중인 과일류의 중금속 모니터링
Monitoring of Heavy Metals in Fruits in Korea

Lee , J.H. , Gwangju Regional Korea Food And Drug Administration , Gwangju , Republic Of Korea ; Seo , J.W. , Gwangju Regional Korea Food And Drug Administration , Gwangju , Republic Of Korea ; An , E.S. , Gwangju Regional Korea Food And Drug Administration , Gwangju , Republic Of Korea ; Kuk , J.H. , Gwangju Regional Korea Food And Drug Administration , Gwangju , Republic Of Korea ; Park , J.W. , Gwangju Regional Korea Food And Drug Administration , Gwangju , Republic Of Korea ; Bae , M.S. , Gwangju Regional Korea Food And Drug Administration , Gwangju , Republic Of Korea ; Park , S.W. , Gwangju Regional Korea Food And Drug Administration , Gwangju , Republic Of Korea ; Yoo , M.S. , Gwangju Regional Korea Food And Drug Administration , Gwangju , Republic Of Korea

Korean Journal of Food Science and Technology, 2011, Vol.(2), pp.230-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0367-6293

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

식육 및 그 가공품의 중금속 모니터링
Monitoring Heavy Metals in Meat and Meat Products

Hwang , T.I. , Gyeongin Regional Korea Food And Drug Administration , Incheon , Republic Of Korea ; Ahn , T.H. , Gyeongin Regional Korea Food And Drug Administration , Incheon , Republic Of Korea ; Kim , E.J. , Gyeongin Regional Korea Food And Drug Administration , Incheon , Republic Of Korea ; Lee , J.A. , Gyeongin Regional Korea Food And Drug Administration , Incheon , Republic Of Korea ; Kang , M.H. , Gyeongin Regional Korea Food And Drug Administration , Incheon , Republic Of Korea ; Jang , Y.M. , Gyeongin Regional Korea Food And Drug Administration , Incheon , Republic Of Korea ; Kim , M.H. , Korea Food And Drug Administration , Cheongwon , Republic Of Korea

Korean Journal of Food Science and Technology, 2011, Vol.(5), pp.525-531 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0367-6293

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

국내 유통 중인 채소류의 중금속 모니터링
Monitoring of Heavy Metals in Vegetables in Korea

Go , M.J. , Gwangju Regional Korea Food And Drug Administration , Gwangju , Republic Of Korea ; Lee , J.H. , National Institute Of Food And Drug Safety Evaluation , Cheongwon , Republic Of Korea ; Park , E.H. , Gwangju Regional Korea Food And Drug Administration , Gwangju , Republic Of Korea ; Park , S.W. , Gwangju Regional Korea Food And Drug Administration , Gwangju , Republic Of Korea ; Kim , I.K. , Gwangju Regional Korea Food And Drug Administration , Gwangju , Republic Of Korea ; Ji , Y.A. , Gwangju Regional Korea Food And Drug Administration , Gwangju , Republic Of Korea

Journal of Food Hygiene and Safety, 2012, Vol.(4), pp.456-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1229-1153

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

유통 환제의 유해 중금속 함량 및 위해도 평가
The Content and Risk Assessment of Heavy Metals in Herbal Pills

Lee , S.D. , Seoul Metropolitan Government Research Institute Of Public Health And Environment , Seoul , Republic Of Korea ; Lee , Y.K. , Dankook ; Kim , M.S. , Seoul Metropolitan Government Research Institute Of Public Health And Environment , Seoul , Republic Of Korea ; Park , S.K. , Dankook ; Kim , Y.S. , Hanyang Women'S College , Seoul , Republic Of Korea ; Chae , Y.Z. , Seoul Metropolitan Government Research Institute Of Public Health And Environment , Seoul , Republic Of Korea

Journal of Food Hygiene and Safety, 2012, Vol.(4), pp.375-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1229-1153

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Distribution of Heavy Metals in Geum River after Weirs Construction

Yang , Y.M. , National Institute Of Environmental Research , Okcheon , Republic Of Korea ; Shim , M.J. , National Institute Of Environmental Research , Okcheon , Republic Of Korea ; Oh , D.Y. , National Institute Of Environmental Research , Okcheon , Republic Of Korea ; Khan , J.B. , National Institute Of Environmental Research , Okcheon , Republic Of Korea ; Lee , J.B. , National Institute Of Environmental Research , Okcheon , Republic Of Korea ; Hong , S.H. , National Institute Of Environmental Research , Okcheon , Republic Of Korea ; Lee , S.H. , National Institute Of Environmental Research , Okcheon , Republic Of Korea ; Park , S.J. , Woosong

Korean Journal of Environmental Agriculture, 2015, Vol.(1), pp.64-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-3537

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

유통 두족류의 중금속(Hg, Pb, Cd, Cu) 함량과 위해성 평가
Contents of Heavy Metals (Hg, Pb, Cd, Cu) and Risk Assessment in Commercial Cephalopods

Kim , S.U. , Seoul Metropolitan Government Research Institute Of Public Health And Environment , Seoul , Republic Of Korea ; Hwang , Y.O. , Seoul Metropolitan Government Research Institute Of Public Health And Environment , Seoul , Republic Of Korea ; Park , A.S. , Seoul Metropolitan Government Research Institute Of Public Health And Environment , Seoul , Republic Of Korea ; Park , Y.A. , Seoul Metropolitan Government Research Institute Of Public Health And Environment , Seoul , Republic Of Korea ; Ham , H.J. , Seoul Metropolitan Government Research Institute Of Public Health And Environment , Seoul , Republic Of Korea ; Choi , S.M. , Seoul Metropolitan Government Research Institute Of Public Health And Environment , Seoul , Republic Of Korea ; Kim , J.H. , Seoul Metropolitan Government Research Institute Of Public Health And Environment , Seoul , Republic Of Korea

Journal of The Korean Society of Food Science and Nutrition, 2011, Vol.(4), pp.606-612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-3311

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

우리나라 농경지 중금속 동태 및 작물흡수 연구동향
Current research trends for heavy metals of agricultural soils and crop uptake in Korea

Lee , J.H. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Kim , J.Y. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Go , W.R. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Jeong , E.J. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Anitha Kunhikrishnan , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Jung , G.B. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Kim , D.H. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Kim , W.I. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea

Korean Journal of Environmental Agriculture, 2012, Vol.(1), pp.75-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-3537

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

태안지역 강우의 중금속 함량 평가
Wet Deposition of Heavy Metals during Farming Season in Taean, Korea

Jung , G.B. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Kim , M.K. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Lee , J.S. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Kim , W.I. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Kim , G.Y. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Ko , B.G. , National Institute Of Crop Science , Rda , Miryang , Republic Of Korea ; Kang , K.K. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Kwon , S.I. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea

Korean Journal of Environmental Agriculture, 2011, Vol.(2), pp.153-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-3537

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

농작물 재배지 토양 내 비소, 납 및 카드뮴의 농산물로의 전이계수 산출
Transfer Factor of Heavy Metals from Agricultural Soil to Agricultural Products

Kim , J.Y. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Lee , J.H. , Saemangeum Regional Environmental Office , National Institute Environment Research , Jeonju , Republic Of Korea ; Anitha Kunhikrishnan , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Kang , D.W. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Kim , M.J. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Yoo , J.H. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Kim , D.H. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Lee , Y.J. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea ; Kim , W.I. , National Academy Of Agricultural Science , Rda , Suwon , Republic Of Korea

Korean Journal of Environmental Agriculture, 2012, Vol.(4), pp.300-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-3537

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLAD METALS

Yoshida Kentarou ; Arizono Daisaku ; Yoshida Syuji ; Kita Hayato ; Takeuchi Kouiti ; Shibuya Masayuki ; Kaminaka Hideya

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLAD METALS

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composition of Amino Acids, Minerals, and Heavy Metals in Differently Cooked Laver (Porphyra tenera)

Hwang , E.S. , Hankyong National

Journal of The Korean Society of Food Science and Nutrition, 2013, Vol.(8), pp.1270-1276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-3311

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity Assessment of Heavy Metals in Shihwa Lake and Its Tributaries using the Algae

우민희 ; 이규영 ; 김지혜 ; 임지현 ; 이용우 ; Woo, Minhui ; Lee, Gyuyoung ; Kim, Jihye ; Lim, Jihyun ; Lee, Yong-Woo

한국물환경학회지 = Journal of Korean Society on Water Environment, 2012, Vol.28(2), pp.171-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1229-4144

Toàn văn không sẵn có

16
Leaching of Rare Earth Metals from Manganese Nodule by HCl Solution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leaching of Rare Earth Metals from Manganese Nodule by HCl Solution

Nam, Chul-Woo ; Park, Kyung-Ho ; Kim, Hyun-Ho ; Park, Jin-Tae

Korean Journal of Metals and Materials, 9/5/2015, Vol.53(9), pp.637-641 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17388228 ; E-ISSN: 22888241 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3365/KJMM.2015.53.9.637

Toàn văn sẵn có

17
Effects of Heavy Metals on Plant Growths and Pigment Contents in Arabidopsis thaliana
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Heavy Metals on Plant Growths and Pigment Contents in Arabidopsis thaliana

Baek, Seung-A ; Han, Taejun ; Ahn, Soon-Kil ; Kang, Hara ; Cho, Myung Rae ; Lee, Suk-Chan ; Im, Kyung-Hoan

The Plant Pathology Journal, 12/01/2012, Vol.28(4), pp.446-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-2254 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5423/PPJ.NT.01.2012.0006

Toàn văn sẵn có

18
&#51312;&#51228;&#48516;&#50976; &#48143; &#51312;&#51228;&#49885; &#51473; &#51473;&#44552;&#49549; &#50948;&#54644;&#49457; &#54217;&#44032;<br>Risk Assessment of Heavy Metals through Modified Milk Powder and Formulas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

조제분유 및 조제식 중 중금속 위해성 평가
Risk Assessment of Heavy Metals through Modified Milk Powder and Formulas

Choi, Hoon ; Kim, Hyung-Soo ; Park, Sun-Hee

Korean Journal for Food Science of Animal Resources, 10/31/2013, Vol.33(5), pp.617-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-8563 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5851/kosfa.2013.33.5.617

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국 연안산 해산 무척추동물의 중금속 함량
Contents of Heavy Metals in Marine Invertebrates from the Korean Coast

Mok , J.S. , National Fisheries Research And Development Institute , Busan , Republic Of Korea ; Lee , K.J. , National Fisheries Research And Development Institute , Busan , Republic Of Korea ; Shim , K.B. , Southeast Sea Fisheries Research Institute , National Fisheries Research And Development Institute , Tongyeong , Republic Of Korea ; Lee , T.S. , West Sea Fisheries Research Institute , National Fisheries Research And Development Institute , Incheon , Republic Of Korea ; Song , K.C. , National Fisheries Research And Development Institute , Busan , Republic Of Korea ; Kim , J.H. , Southeast Sea Fisheries Research Institute , National Fisheries Research And Development Institute , Tongyeong , Republic Of Korea

Journal of The Korean Society of Food Science and Nutrition, 2010, Vol.(6), pp.894-901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-3311

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

폐금속 광산 주변 농경지 토양에서 석회석 처리에 의한 중금속의 식물유효도 변화 및 작물의 중금속 축적
Changes in Phytoavailability of Heavy Metals by Application of Limestone in the Farmland Soil nearby Abandoned Metal Mine and the Accumulation of Heavy Metals in Crops

Yun , S.W. , Gyeongsang National ; Yu , C. , Gyeongsang National

Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers, 2012, Vol.(3), pp.1-9

ISSN: 1738-3692

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27.297  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.014)
 2. Toàn văn trực tuyến (21.484)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (23)
 2. 1972đến1983  (95)
 3. 1984đến1995  (661)
 4. 1996đến2008  (4.935)
 5. Sau 2008  (21.583)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (19.498)
 2. Bài báo  (4.660)
 3. Kỷ yếu hội nghị  (180)
 4. Tài nguyên văn bản  (34)
 5. Sách  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16.426)
 2. French  (1.234)
 3. German  (2)
 4. Arabic  (1)
 5. Italian  (1)
 6. Japanese  (1)
 7. Hindi  (1)
 8. Vietnamese  (1)
 9. Chinese  (1)
 10. Portuguese  (1)
 11. Spanish  (1)
 12. Finnish  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 김경태
 2. 김원일
 3. Kim, Won-Il
 4. 정구복
 5. 김미혜

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...