skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral trioxide aggregate와 그 대체재료

조용범 ; Cho, Yong-Bum

大韓齒科保存學會誌 = Journal of Korean Academy of Operative Dentistry, 2010, Vol.35(3), pp.149-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-0864

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance deterioration of Portland cement matrix due to magnesium sulfate attack

Lee, Seung-Tae

KSCE Journal of Civil Engineering, 2007, Vol.11(3), pp.157-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-7988 ; E-ISSN: 1976-3808 ; DOI: 10.1007/BF02823896

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties of weakly bonded cement stabilized kaolin

Lee, Kyu ; Lee, Song

KSCE Journal of Civil Engineering, 2002, Vol.6(4), pp.389-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-7988 ; E-ISSN: 1976-3808 ; DOI: 10.1007/BF02841993

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and properties of Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–Portland cement composites

Chaipanich, A ; Tunkasiri, T

Current Applied Physics, March 2007, Vol.7(3), pp.285-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-1739 ; E-ISSN: 1878-1675 ; DOI: 10.1016/j.cap.2006.08.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Songlee
  2. A. Chaipanich
  3. Seung-Tae Lee
  4. Tunkasiri, T
  5. Lee, Kyu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...