skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tất cả các phiên bản 1995đến2001 xóa Tất cả các phiên bản Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloning and characterization of a hydroxycinnamoyl-CoA:tyramine N-(hydroxycinnamoyl)transferase induced in response to UV-C and wounding from Capsicum annuum

Back, K ; Jang, S M ; Lee, B C ; Schmidt, A ; Strack, D ; Kim, K M

Plant & cell physiology, May 2001, Vol.42(5), pp.475-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0781 ; PMID: 11382813 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jang, SM
  2. Sun Mi Jang
  3. Jang, Sun Mi
  4. Kim, Kyung-Moon
  5. Lee, Bong-Choon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...