skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Năm xuất bản: 1996đến2006 xóa Chủ đề: Mutation xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BBS8 is rarely mutated in a cohort of 128 Bardet-Biedl syndrome families

Stoetzel, Corinne ; Laurier, Virginie ; Faivre, Laurence ; Mégarbané, André ; Perrin-Schmitt, Fabienne ; Verloes, Alain ; Bonneau, Dominique ; Mandel, Jean-Louis ; Cossee, Mireille ; Dollfus, Hélène

Journal of Human Genetics, 2006, Vol.51(1), pp.81-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-5161 ; E-ISSN: 1435-232X ; DOI: 10.1007/s10038-005-0320-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. HAL (CCSd)  (1)
 2. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Laurence Faivre
 2. Cossee, Mireille
 3. Mandel, Jean - Louis
 4. Alain Verloes
 5. Dollfus, Helene

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...