skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tất cả các phiên bản Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloning and characterization of a hydroxycinnamoyl-CoA:tyramine N-(hydroxycinnamoyl)transferase induced in response to UV-C and wounding from Capsicum annuum

Back, K ; Jang, S M ; Lee, B C ; Schmidt, A ; Strack, D ; Kim, K M

Plant & cell physiology, May 2001, Vol.42(5), pp.475-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0781 ; PMID: 11382813 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new experimental murine aspergillosis model to identify strains of Aspergillus fumigatus with reduced virulence

Sarfati, J ; Diaquin, M ; Debeaupuis, J P ; Schmidt, A ; Lecaque, D ; Beauvais, A ; Latge, J P

Nihon Ishinkin Gakkai zasshi = Japanese journal of medical mycology, 2002, Vol.43(4), pp.203-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-4804 ; PMID: 12402022 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt
  2. Schmidt, A
  3. Lecaque D
  4. Latge, J P
  5. Latge J.P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...