skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction and expression of bi-functional proteins of single-chain Fv with effector domains

Luo, D ; Mah, N ; Wishart, D ; Zhang, Y ; Jacobs, F ; Martin, L

Journal of biochemistry, August 1996, Vol.120(2), pp.229-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-924X ; PMID: 8889803 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mah
  2. Wishart
  3. Jacobs Fred
  4. Jacobs, F
  5. Luo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...