skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secularization and Cosmopolitan Gurus

Webster, Travis D.

Asian Ethnology, 2016, Vol.75(2), pp.327-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18826865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging the State by Reproducing its Principles: The Demand for "Gorkhaland" between Regional Autonomy and the National Belonging

Wenner, Miriam

Asian Ethnology, 1 January 2013, Vol.72(2), pp.199-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18826865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradition and Ideology: Creating and Performing New Gushi in China, 1962—1966

You, Ziying

Asian Ethnology, 1 January 2012, Vol.71(2), pp.259-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18826865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pipit Rochijat's Subversive Mythologies: The Suharto Era and Beyond

Clark, Marshall

Asian Folklore Studies, 1 January 2006, Vol.65(1), pp.21-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jingū Kōgō "Ema" in Southwestern Japan: Reflections and Anticipations of the "Seikanron" Debate in the Late Tokugawa and Early Meiji Period

Anderson, Richard W.

Asian Folklore Studies, 1 January 2002, Vol.61(2), pp.247-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342 ; DOI: 10.2307/1178973

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...