skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bodyline, the British World and the Evolution of an Australian National Identity

Van Duinen, Jared

The International Journal of the History of Sport, 28 August 2014, p.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.952722

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Amplification and De-Amplification of Amateurism and Professionalism in the Gaelic Athletic Association

Connolly, John ; Dolan, Paddy

The International Journal of the History of Sport, 01 March 2013, p.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2012.763031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixed Doubles: Political Hegemony, Urban Entrepreneurialism and the Australian Open Tennis Championships

John, Alistair ; Stewart, Bob ; Mcdonald, Brent

The International Journal of the History of Sport, 01 January 2013, Vol.30(2), p.162-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2012.746816

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘To Canada with Love’: Satchel Paige and Baseball Diplomacy

Spivey, Donald

The International Journal of the History of Sport, 17 September 2014, p.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.958662

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centreboards and Sails: The Rise of Open-Boat Racing in Sydney During the 1890s

De Montfort, Carlin

The International Journal of the History of Sport, 01 January 2013, Vol.30(2), p.145-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2012.746813

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long Balls in the Dying Moments: Exploring the Decline of South Africa's National Football League, 1970–1977

Venter, Gustav

The International Journal of the History of Sport, 22 October 2014, p.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.970635

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Venter, Gustav
  2. Spivey, D
  3. Stewart, B.
  4. Van Duinen, J.
  5. Mcdonald, Brent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...