skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glassy Formability and Structural Variation of Zr<SUB>50−x</SUB>Cu<SUB>50</SUB>Al<SUB>x</SUB> (x=0∼25) Alloys with Respect to Icosahedral Short-Range Ordering

Xu, Yong ; Chen, Guoliang ; Zhang, Yong ; Tang, Fangli ; Liu, Xiongjun

MATERIALS TRANSACTIONS, 2010, Vol.51(7), pp.1178-1182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1345-9678 ; DOI: 10.2320/matertrans.M2009363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation between Glass Formation and Type of Eutectic Coupled Zone in Eutectic Alloys

Ma, Dong ; Tan, Hao ; Zhang, Yong ; Li, Yi

MATERIALS TRANSACTIONS, 2003, Vol.44(10), pp.2007-2010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1345-9678 ; DOI: 10.2320/matertrans.44.2007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Zhang Yong
  3. Yong Zhang
  4. Xu Yong
  5. Yong Xu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...