skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidation of aromatic aldehyde to aromatic carboxylic acid by Burkholderia cepacia TM1 isolated from humus

Tanaka, M ; Hirokane, Y

Journal of bioscience and bioengineering, 2000, Vol.90(3), pp.341-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723 ; PMID: 16232868 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drug release from w/o/w emulsions prepared with different chitosan salts and concomitant creaming up

Hino, T ; Yamamoto, A ; Shimabayashi, S ; Tanaka, M ; Tsujii, D

Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 03 December 2000, Vol.69(3), pp.413-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-3659 ; PMID: 11102681 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous oxidation of aromatic aldehyde to aromatic carboxylic acid by Burkholderia cepacia TM1 in a cell-holding reactor

Tanaka, M ; Hirokane, Y ; Mitsui, R ; Tsuno, T

Journal of bioscience and bioengineering, 2001, Vol.91(3), pp.267-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723 ; PMID: 16232987 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to “Titanium-induced charge of Si(0 0 1) surface dependent on local configuration” [J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 192 (2014) 35–39]

Shudo, K ; Aoki, T ; Ohno, S ; Yamazaki, K ; Nakayama, F ; Tanaka, M ; Okuda, T ; Harasawa, A ; Matsuda, I ; Kakizaki, A ; Uchiyama, M

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, January 2015, Vol.198, pp.69-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0368-2048 ; E-ISSN: 1873-2526 ; DOI: 10.1016/j.elspec.2014.06.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, M.
  2. Hirokane, Yoshitaka
  3. Yoshitaka Hirokane
  4. Hirokane, Y
  5. Mitsuo Tanaka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...