skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Robot navigation xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric model based directional sensing of electromagnetic waves and prototype implementation
移動ロボットの目標追従タスクに適した電波到来方向探知手法

多田羅, 一昂 ; 李, 根浩 ; 丁, 洛榮 ; Tatara, Kazutaka ; Lee, Geunho ; Chong, Nak Young

日本機械学会論文集, 2015, Vol.advpub(0)

ISSN: 2187-9761 ; DOI: 10.1299/transjsme.15-00109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of give-way behavior of pedestrian model with probabilistic intention for mobile robot navigation
移動ロボットナビゲーションのための確率的意図を内包する歩行者行動モデルによる譲道行動生成

伊部, 直樹 ; 増山, 岳人 ; 山下, 淳 ; 淺間, 一 ; Ibe, Naoki ; Masuyama, Gakuto ; Yamashita, Atsushi ; Asama, Hajime

日本機械学会論文集, 2015, Vol.81(821), pp.14-00330-14-00330

ISSN: 2187-9761 ; DOI: 10.1299/transjsme.14-00330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of give-way behavior of pedestrian model with probabilistic intention for mobile robot navigation
移動ロボットナビゲーションのための確率的意図を内包する歩行者行動モデルによる譲道行動生成

伊部, 直樹 ; 増山, 岳人 ; 山下, 淳 ; 淺間, 一 ; Ibe, Naoki ; Masuyama, Gakuto ; Yamashita, Atsushi ; Asama, Hajime

日本機械学会論文集, 2014, Vol.advpub(0)

ISSN: 2187-9761 ; DOI: 10.1299/transjsme.14-00330

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Analysis of Acoustic Field Control-Based Robot Navigation

Tsunoda, Yusuke ; Sueoka, Yuichiro ; Osuka, Koichi

Journal of Robotics and Mechatronics, 2019, Vol.31(1), pp.110-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0915-3942 ; DOI: 10.20965/jrm.2019.p0110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Route and Map Representation Based on Omni-View Sequence.

松本, 吉央 ; 稲葉, 雅幸 ; 井上, 博允 ; Matsumoto, Yoshio ; Inaba, Masayuki ; Inoue, Hirochika

日本ロボット学会誌, 2002, Vol.20(4), pp.395-403

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.20.395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

View-Based Approach to Robot Navigation.

松本, 吉央 ; 稲葉, 雅幸 ; 井上, 博允 ; Matsumoto, Yoshio ; Inaba, Masayuki ; Inoue, Hirochika

日本ロボット学会誌, 2002, Vol.20(5), pp.506-514

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.20.506

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of Indoor Mobile Robot System Based on RECS Concept.

高野, 政晴 ; 吉見, 隆洋 ; 佐々木, 健 ; 関, 啓明 ; Takano, Masaharu ; Yoshimi, Takahiro ; Sasaki, Ken ; Seki, Hiroaki

精密工学会誌, 1996, Vol.62(6), pp.815-819

ISSN: 0912-0289 ; DOI: 10.2493/jjspe.62.815

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Wheelchair toward Practical Use
知能車椅子の実用化に向けて

森, 英雄 ; Mori, Hideo

日本ロボット学会誌, 2004, Vol.22(7), pp.856-859

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.22.856

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2003  (2)
 3. 2004đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Inoue, Hirochika
 2. Masuyama, Gakuto
 3. Ibe, Naoki
 4. 山下, 淳
 5. 淺間, 一

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...