skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of lung function impairment among Greek cement production workers: a cross-sectional study

Rachiotis, George ; Kostikas, Konstantinos ; Pinotsi, Dimitra ; Hadjichristodoulou, Christos ; Drivas, Spyros

Industrial health, 07 February 2018, Vol.56(1), pp.49-52 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1880-8026 ; PMID: 28835577 Version:1 ; DOI: 10.2486/indhealth.2017-0005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kostikas, K
  2. Konstantinos Kostikas
  3. Hadjichristodoulou, C.
  4. Rachiotis, George
  5. Spyros Drivas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...