skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Niito tte iu na! (Don't call us NEET!)

Lunsing, Wim

Social Science Japan Journal, Vol.11(2), pp.361-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13691465 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyn052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yuki, Honda
  2. W. Lunsing
  3. Kazutomo, Goto
  4. Lunsing, W
  5. Asao, Naito

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...