skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Edo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Edo

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thought and behavior in modern Japanese politics

Maruyama, Masao

Toàn văn không sẵn có

3
The fall of language in the age of English
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fall of language in the age of English

Mizumura, Minae

E-ISBN 9780231163026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Unlikely liberators the men of the 100th and 442nd
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unlikely liberators the men of the 100th and 442nd

Masayo Umezawa Duus

E-ISBN 0824810813 ; E-ISBN 9780824831400

Toàn văn không sẵn có

5
Electronic Structure and Magnetism of 3d-Transition Metal Pnictides
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Structure and Magnetism of 3d-Transition Metal Pnictides

Motizuki, Kazuko ; Ido, Hideaki ; Itoh, Tadaei ; Morifuji, Masato

Series ISSN: 0933-033X ; ISBN: 978-3-642-03419-0 ; E-ISBN: 978-3-642-03420-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-03420-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Edo Culture daily life and diversions in urban Japan, 1600–1868
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Edo Culture daily life and diversions in urban Japan, 1600–1868

Nishiyama, Matsunosuke

E-ISBN 0824817362 ; E-ISBN 0824818504 ; E-ISBN 9780824817367 ; E-ISBN 9780824818500

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Japanese business dictionary English-Japanese, Japanese-English.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese business dictionary English-Japanese, Japanese-English.

Ritsuko Moore;

E-ISBN 0884003130 ; E-ISBN 9781589797338

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Japan Erupts The London Naval Conference and the Manchurian Incident, 1928-1932: Selected translations from Taiheiyo Senso E No Michi: Kaisen Gaiko Shi
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan Erupts The London Naval Conference and the Manchurian Incident, 1928-1932: Selected translations from Taiheiyo Senso E No Michi: Kaisen Gaiko Shi

James William Morley

E-ISBN 0231057822 ; E-ISBN 9780231057820

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The curious tale of mandogi’s ghost
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The curious tale of mandogi’s ghost

Sokpom, Kim

E-ISBN 9780231153102 ; E-ISBN 9780231153119

Toàn văn sẵn có

10
Hidden horrors Japanese war crimes in World War II, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hidden horrors Japanese war crimes in World War II, second edition

Tanaka, Yuki

E-ISBN 1538102706 ; E-ISBN 9781538102688 ; E-ISBN 9781538102695 ; E-ISBN 9781538102701

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Frontier within Essays by Abe, Kōbō
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Frontier within Essays by Abe, Kōbō

Abe, Kōbō

E-ISBN 9780231163866

Toàn văn không sẵn có

12
Woman critiqued translated essays on Japanese women's writing.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Woman critiqued translated essays on Japanese women's writing.

Copeland, Rebecca L.;

E-ISBN 0824829581 ; E-ISBN 0824830385 ; E-ISBN 9780824829582 ; E-ISBN 9780824830380

Toàn văn không sẵn có

13
Contemporary Japanese Thought
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Japanese Thought

Richard F. Calichman

E-ISBN 0231136218 ; E-ISBN 9780231136211 ; E-ISBN 9780231509886

Toàn văn sẵn có

14
Theory of literature and other critical writings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory of literature and other critical writings

Natsume, Sōseki ; Bourdaghs, Michael ; Ueda, Atsuko ; Murphy, Joseph ; Murphy, Dr Joseph;

E-ISBN 9780231146562 ; E-ISBN 9780231146579 ; E-ISBN 9780231518314

Toàn văn không sẵn có

15
Two homelands
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two homelands

Toyoko Yamasaki

E-ISBN 0824829441 ; E-ISBN 9780824829445

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Modanizumu modernist fiction from Japan, 1913-1938
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modanizumu modernist fiction from Japan, 1913-1938

William J. Tyler

E-ISBN 0824832426 ; E-ISBN 9780824832421

Toàn văn không sẵn có

17
The Policy-Making Process in Contemporary Japan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Policy-Making Process in Contemporary Japan

Nakano, Minoru

E-ISBN: 9780230375512 E-ISBN: 0230375510 DOI: 10.1057/9780230375512 ISBN: 9780333652503

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Foodscapes of Contemporary Japanese Women Writers: An Ecocritical Journey around the Hearth of Modernity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foodscapes of Contemporary Japanese Women Writers: An Ecocritical Journey around the Hearth of Modernity

Masami, Yuki

ISBN: 978-1-349-69805-9 ; E-ISBN: 978-1-137-47723-1 ; DOI: 10.1057/9781137477231

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Traditional Japanese literature an anthology, beginnings to 1600.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional Japanese literature an anthology, beginnings to 1600.

Shirane, Haruo ; Simpson, Roger;

E-ISBN 9780231157308 ; E-ISBN 9780231157315 ; E-ISBN 9780231504539

Toàn văn không sẵn có

20
Mirror the fiction and essays of Kōda Aya
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mirror the fiction and essays of Kōda Aya

Sherif, Ann

E-ISBN 0824818997 ; E-ISBN 0824821815 ; E-ISBN 9780824818999

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (3)
 2. 1987đến1998  (3)
 3. 1999đến2005  (4)
 4. 2006đến2012  (7)
 5. Sau 2012  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20)
 2. German  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Calichman, Richard
 2. Motizuki, Kazuko
 3. Masami, Yuki
 4. Natsume, Sōseki
 5. Yamazaki, Toyoko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...