skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children's Awareness of Rights to Privacy and to Know
プライバシーと知る権利に関する子どもの理解

外山, 紀子 ; 大林, 路代 ; Toyama, Noriko ; Obayashi, Michiyo

発達心理学研究, 2007, Vol.18(3), pp.236-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0915-9029 ; DOI: 10.11201/jjdp.18.236

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web archiving and the law(<Special feature>Web archiving the present and challenges)
ウェブ・アーカイビングと法(<特集>Webアーカイビングの現状と課題)

新保, 史生 ; Shimpo, Fumio

情報の科学と技術, 2008, Vol.58(8), pp.376-382

ISSN: 0913-3801 ; DOI: 10.18919/jkg.58.8_376

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems and Possibilities on Cooperative Efforts between Pre-entry School Education and Post-entry School Education :
就学前と就学後の連携をめぐる課題と可能性についての一考察

井上, 寿美 ; Inoue, Hisami

保育学研究, 2006, Vol.44(1), pp.63-72

ISSN: 1340-9808 ; DOI: 10.20617/reccej.44.1_63

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ninth Amendment in the U.S. Constitution and Informational Privacy
情報プライバシーを考えるための米国連邦憲法修正九条の考察

辻, 雄一郎 ; Tsuji, Yuichiro

法政論叢, 2008, Vol.44(2), pp.13-36

ISSN: 0386-5266 ; DOI: 10.20816/jalps.44.2_13

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey on the Current State of Postgraduate Medical Ethics Education in Japan

長尾, 式子 ; 瀧本, 禎之 ; 赤林, 朗 ; 白浜, 雅司 ; 大林, 雅之 ; 森下, 直貴 ; 庄司, 進一 ; Nagao, Noriko ; Takimoto, Yoshiyuki ; Akabayashi, Akira ; Shirahama, Masashi ; Obayashi, Masayuki ; Morishita, Naoki ; Shoji, Shin'Ichi

医学教育, 2006, Vol.37(4), pp.215-220

ISSN: 0386-9644 ; DOI: 10.11307/mededjapan1970.37.215

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Establishing Global Information Commons for Innovation: Current Challenges and Future Possibilities
イノベーションへ向けたグローバル情報コモンズの構築:現状の課題と将来の可能性

鎗目, 雅 ; Yarime, Masaru

情報知識学会誌, 2008, Vol.18(3), pp.249-259

ISSN: 0917-1436 ; DOI: 10.2964/jsik.18-249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Niito tte iu na! (Don't call us NEET!)

Lunsing, Wim

Social Science Japan Journal, Vol.11(2), pp.361-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13691465 ; DOI: 10.1093/ssjj/jyn052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Female shamans in eastern Japan during the Edo Period.(Report)

Groemer, Gerald

Asian Folklore Studies, April-Oct, 2007, Vol.66(1-2), p.27(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0385-2342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Two homelands
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two homelands

Toyoko Yamasaki

E-ISBN 0824829441 ; E-ISBN 9780824829445

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Masayuki Obayashi
 2. Yarime, Masaru
 3. 新保, 史生
 4. 辻 雄一郎 ツジ ユウイチロウ
 5. Yamazaki, Toyoko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...