skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical proximity sensor and associated user interface

Eriksson, Tomas ; Teymourzadeh, Rozita ; Jubner, Alexander ; Holmgren, Stefan

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paired Comparison-based Interactive Differential Evolution

Takagi, Hideyuki ; Pallez, Denis

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Takagi, Hideyuki
  2. Jubner, Alexander
  3. Holmgren, Stefan
  4. Eriksson, Tomas
  5. Pallez, Denis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...