skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CSCL研究における「社会的存在感」概念に関する一検討(<特集>協調学習とネットワーク・コミュニティ)

山田, 政寛 ; 北村, 智 ; Yamada, Masanori ; Kitamura, Satoshi

日本教育工学会論文誌, 2010, Vol.33(3), pp.353-362

ISSN: 1349-8290 ; DOI: 10.15077/jjet.KJ00005982017

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of Cue Information on Impression Formation of Dyadic Conversations(<Special Issue>Investigating Verbal Behaviour with Experiments)
手がかり情報の相違が二者間会話に対する印象に及ぼす影響(<特集>実験による言語行動の研究)

小川, 一美 ; Ogawa, Kazumi

社会言語科学, 2006, Vol.9(1), pp.27-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1344-3909 ; DOI: 10.19024/jajls.9.1_27

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Board-Mediated Communication on an Interactive Blackboard to Enhance Social Presence and Affective Learning of the Learners
電子化黒板に共有された情報への視線集中が受講者の存在感および学習の情意面に与える影響

佐藤, 弘毅 ; 赤堀, 侃司 ; Sato, Kouki ; Akahori, Kanji

日本教育工学会論文誌, 2006, Vol.29(4), pp.501-513

ISSN: 1349-8290 ; DOI: 10.15077/jjet.KJ00004268314

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

iPlayer:eラーニング用インタラクティブ・ストリーミング・プレイヤーの開発と評価(<特集>実践段階のeラーニング)

八重樫, 文 ; 北村, 智 ; 久松, 慎一 ; 酒井, 俊典 ; 望月, 俊男 ; 山内, 祐平 ; Yaegashi, Kazaru ; Kitamura, Satoshi ; Hisamatsu, Shinichi ; Sakai, Shunsuke ; Mochizuki, Toshio ; Yamauchi, Yuhei

日本教育工学会論文誌, 2006, Vol.29(3), pp.207-216

ISSN: 1349-8290 ; DOI: 10.15077/jjet.KJ00004286880

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 北村 智
  2. 北村, 智
  3. Kitamura, Satoshi
  4. Yaegashi, Kazaru
  5. 八重樫, 文

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...