skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photographic Observations of the Hayabusa Re-entry

Borovička, Jiří ; Abe, Shinsuke ; Shrbený, Lukáš ; Spurný, Pavel ; Bland, Philip; Bland, Philip (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 30, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/pasj/63.5.1003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Near-Ultraviolet and Visible Spectroscopy of HAYABUSA Spacecraft Re-entry

Abe, Shinsuke ; Fujita, Kazuhisa ; Kakinami, Yoshihiro ; Kurosaki, Hirohisa ; Shoemaker, Michael ; Shiba, Yasuo ; Ueda, Masayoshi ; Suzuki, Masaharu; Suzuki, Masaharu (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 30, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/pasj/63.5.1011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Number of Transition Frequencies of a System Containing an Arbitrary Number of Gas Bubbles

Ida, Masato; Ida, Masato (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 1, 2002 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1143/JPSJ.71.1214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shinsuke Abe
  2. Abe, S
  3. Abe, Shinsuke
  4. Shinsuke Abe アベ シンスケ
  5. Kurosaki, Hirohisa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...