skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of oxidation-reduction potential and pH as monitoring and control parameters for nitrogen removal in swine wastewater treatment by sequencing batch reactors

Kishida, Naohiro ; Kim, Ju-Hyun ; Chen, Meixue ; Sasaki, Hiroshi ; Sudo, Ryuichi

Journal of Bioscience and Bioengineering, 2003, Vol.96(3), pp.285-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723 ; E-ISSN: 1347-4421 ; DOI: 10.1016/S1389-1723(03)80195-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sasaki, Hiroshi
  2. Ju-Hyun Kim
  3. Kim, J.-H.
  4. Sudo, Ryuichi
  5. Chen, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...