skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct and accurate measurement of CAG repeat configuration in the ataxin-1 ( ATXN-1 ) gene by “dual-fluorescence labeled PCR-restriction fragment length analysis”

Lin, Jiang ; Ishikawa, Kinya ; Sakamoto, Masaki ; Tsunemi, Taiji ; Ishiguro, Taro ; Amino, Takeshi ; Toru, Shuta ; Kondo, Ikuko ; Mizusawa, Hidehiro

Journal of Human Genetics, 2008, Vol.53(4), pp.287-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-5161 ; E-ISSN: 1435-232X ; DOI: 10.1007/s10038-007-0242-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional and pathohistologic changes in an ischemic model of rat inner ear

Jiang, X ; Umemura, K

Nihon Jibiinkoka Gakkai kaiho, November 1993, Vol.96(11), pp.1926-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6622 ; PMID: 8283344 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dosage effect of minor arginyl- and isoleucyl-tRNAs on protein synthesis in an Escherichia coli in vitro coupled transcription/translation system

Jiang, X ; Nakano, H ; Kigawa, T ; Yabuki, T ; Yokoyama, S ; Clark, D S ; Yamane, T

Journal of bioscience and bioengineering, 2001, Vol.91(1), pp.53-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723 ; PMID: 16232946 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditory brainstem response in the anterior inferior cerebellar artery insufficiency

Jiang, X J ; Ito, H

Nihon Jibiinkoka Gakkai kaiho, December 1991, Vol.94(12), pp.1811-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6622 ; PMID: 1779264 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renaturation, purification, and characterization of human plasminogen activator inhibitor type 2 (PAI-2) accumulated at high level in Escherichia coli

Zhou, A ; Jiang, X ; Dou, F ; Zhu, D ; Xu, X

Journal of biochemistry, May 1997, Vol.121(5), pp.930-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-924X ; PMID: 9192735 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local mitochondrial function following traumatic brain injury in rats

Jiang, X B ; Kuroiwa, T ; Ohno, K ; Duan, L ; Aoyagi, M ; Hirakawa, K

Neurologia medico-chirurgica, September 1999, Vol.39(9), pp.649-56; discussion 656-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0470-8105 ; PMID: 10563115 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escherichia coli prlC gene encodes a trypsin-like proteinase regulating the cell cycle

Jiang, X ; Zhang, M ; Ding, Y ; Yao, J ; Chen, H ; Zhu, D ; Muramatu, M

Journal of biochemistry, November 1998, Vol.124(5), pp.980-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-924X ; PMID: 9792922 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in local cerebral blood flow, glucose utilization, and mitochondrial function following traumatic brain injury in rats

Jiang, X B ; Ohno, K ; Qian, L ; Tominaga, B ; Kuroiwa, T ; Nariai, T ; Hirakawa, K

Neurologia medico-chirurgica, January 2000, Vol.40(1), pp.16-28; discussion 28-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0470-8105 ; PMID: 10721252 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (1)
 2. 1993đến1996  (1)
 3. 1997đến1997  (1)
 4. 1998đến1999  (2)
 5. Sau 1999  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jiang, X
 2. Jiang, Xuejuen
 3. Kuroiwa, T
 4. Ohno, K
 5. Xueyuan Jiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...