skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
3D Manufacturing Innovation: Revolutionary Change in Japanese Manufacturing with Digital Data
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D Manufacturing Innovation: Revolutionary Change in Japanese Manufacturing with Digital Data

Toriya, Hiroshi

ISBN: 978-1-84800-037-7 ; E-ISBN: 978-1-84800-038-4 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-038-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Books - All  (1)
  2. Dawsonera  (1)
  3. SpringerLink Books  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Toriya, H.
  2. Ito, Y.
  3. Toriya, Hiroshi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...