skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incorporating user studies into library services(<Special feature>Library user surveys)
図書館サービスにおける利用者調査の意義と方法(<特集>利用者調査)

佐藤, 義則 ; Sato, Yoshinori

情報の科学と技術, 2008, Vol.58(6), pp.272-277

ISSN: 0913-3801 ; DOI: 10.18919/jkg.58.6_272

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 佐藤 義則
  2. 佐藤 義則 サトウ ヨシノリ
  3. 佐藤, 義則
  4. Sato, Yoshinori

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...