skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 5.931  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

金屬.
Kinzoku (Tokyo, Japan : 1945)

Kinzokusha (Japan) ; Agune, Kabushiki Kaisha ; 金屬社 (Japan) ; アグネ, 株式会社

ISSN: 0368-6337

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies on the antigenicity of oil in water and water in oil emulsions consisted of purified tuberculin solution and paraffin oil

Yanagisawa, K ; Kanai, K

Japanese journal of medical science & biology, June 1952, Vol.5(3), pp.171-93

ISSN: 0021-5112 ; PMID: 13069131 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Some Regularities in the Isotope Effect in the Spectrum of Lead. Part II

Murakawa, Kiyoshi

Journal of the Physical Society of Japan, 1953, Vol.8(3), pp.382-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9015 ; DOI: 10.1143/JPSJ.8.382

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

666〕層流境界層との相互作用に及ぼす熱伝達の効果〔K.N.C.Bray, A.R.C.Technical Report, 1957, C.P.No.339, p.1〜7, 図1, 表1〕

西川, 兼康

日本機械学会誌, 1957, Vol.60(467), pp.1385

ISSN: 2424-2675 ; DOI: 10.1299/jsmemag.60.467_1385_1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Inelastic Waves on Electron Diffraction

Yoshioka, Hide

Journal of the Physical Society of Japan, 1957, Vol.12(6), pp.618-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9015 ; DOI: 10.1143/JPSJ.12.618

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enumeration of human tubercle bacilli employing tween agar medium. I. Viable count by means of agar mixing method

Gotoo, S

Kekkaku : [Tuberculosis], June 1957, Vol.32(6), pp.295-8; English abstract 328

ISSN: 0022-9776 ; PMID: 13464003 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of cycloserine on experimental tuberculosis of guinea pigs

Tachibana, T

Kekkaku : [Tuberculosis], June 1957, Vol.32(6), pp.311-3; English abstract 329

ISSN: 0022-9776 ; PMID: 13464007 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A clinical study on copper metabolism of tuberculosis. I. Variations in serum copper content

Kawai, K

Kekkaku : [Tuberculosis], June 1957, Vol.32(6), pp.314-8; English abstract 329-30

ISSN: 0022-9776 ; PMID: 13464006 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on the virulence of tubercule bacilli isolated from the sputum of patients with pulmonary tuberculosis who have occasionally pauci bacilli in their sputum

Nagai, T

Kekkaku : [Tuberculosis], June 1957, Vol.32(6), pp.299-305; English abstract 328-9

ISSN: 0022-9776 ; PMID: 13464004 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies on complications after pulmonary resection; intermediate results & treatment of bronchopleural fistula

Shimoji, F

Kekkaku : [Tuberculosis], June 1957, Vol.32(6), pp.322-6; English abstract 330

ISSN: 0022-9776 ; PMID: 13464009 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamental pathological findings and their modification by chemotherapy in experimental tuberculosis. III. On the therapeutic effect of various anti-tuberculous compounds containing several benzothiazole derivatives

Sasaki, M

Kekkaku : [Tuberculosis], June 1957, Vol.32(6), pp.290-4; English abstract 327-8

ISSN: 0022-9776 ; PMID: 13464002 Version:1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuberculin reactions in guinea pigs. VII. Observations by the hour of the tuberculin reactions in guinea pigs sensitized with varying strains of tubercle bacilli

Miura, K ; Asami, N

Kekkaku : [Tuberculosis], June 1957, Vol.32(6), pp.287-9; English abstract 327

ISSN: 0022-9776 ; PMID: 13464001 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of nicotinic acid derivatives on the catalase activities of human type tubercle bacilli

Nakano, Y ; Yamazaki, Y

Kekkaku : [Tuberculosis], June 1957, Vol.32(6), pp.319-21; English abstract 330

ISSN: 0022-9776 ; PMID: 13464008 Version:1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on the mononuclear cell response of vaccinated animals. I. The response of mononuclear cells of guinea pigs to glycogen & heat-killed tubercle bacilli given intraperitoneally, & the fate of tubercle bacilli within the mononuclear cells

Harasawa, M ; Kinugasa, K ; Maekawa, T ; Yoshida, S

Kekkaku : [Tuberculosis], June 1957, Vol.32(6), pp.306-10; English abstract 329

ISSN: 0022-9776 ; PMID: 13464005 Version:1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

〔578〕液体金属の熱伝達〔P.S.Lykoudis & Y.S.Touloukian, A.S.M.E., Trans., 1958-4,Vol.80,No.3,p.653〜666,図13〕

西川, 兼康

日本機械学会誌, 1958, Vol.61(479), pp.1513

ISSN: 2424-2675 ; DOI: 10.1299/jsmemag.61.479_1513_3

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

19A-4 太陽雑音の発生機構

河鯖, 公昭

日本物理学会年会講演予稿集, 1958, Vol.13.2(0), pp._B-666_-_B-669_

ISSN: 2433-1163 ; DOI: 10.11316/jpsgaiyoi.13.2.0__B-666_

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

666〕偏心円孔を有する回転円板の光弾性解析K.Leist u.J.Weber, Deutsche Versuchsanstalten fur Luftfahrt Berichte, 1958-4, Nr.57, S.1〜60, 図80, 表6

島村, 昭治

日本機械学会誌, 1959, Vol.62(490), pp.1675

ISSN: 2424-2675 ; DOI: 10.1299/jsmemag.62.490_1675_4

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

666〕AlおよびAl合金のAnodising process〔J.M.Kape, Machinery(E), 1959-10-28, Vol.95, No.2450, p.855〜859, 図2, 表1〕

西村, 正巳

日本機械学会誌, 1960, Vol.63(498), pp.1069

ISSN: 2424-2675 ; DOI: 10.1299/jsmemag.63.498_1069_3

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

666〕自動制御用電磁クラッチおよびブレーキの選択, J.S Proctor,Prod.Engng.,1960,Vol.31,No.52,p.29〜34,図2

西村, 正巳

日本機械学会誌, 1961, Vol.64(510), pp.1117

ISSN: 2424-2675 ; DOI: 10.1299/jsmemag.64.510_1117_3

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

666〕アルミ, 銅およびアルミと銅との新冷間突合せ溶接機〔И.Б.Баранов, Автоматическая Сварка, 1962-2,No.2,стр.49〜59,図11,表3〕

村本, 徹五郎

日本機械学会誌, 1962, Vol.65(526), pp.1637

ISSN: 2424-2675 ; DOI: 10.1299/jsmemag.65.526_1637_2

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.931  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.715)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.950)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (36)
 2. 1967đến1979  (143)
 3. 1980đến1992  (950)
 4. 1993đến2006  (549)
 5. Sau 2006  (4.243)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.859)
 2. French  (10)
 3. Chinese  (5)
 4. Spanish  (5)
 5. Portuguese  (3)
 6. German  (3)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Department of Neurosurgery
 2. Kitamura, K
 3. Suzuki, J
 4. School of Medicine
 5. Tsujimura Shigeo

theo chủ đề:

 1. Biology
 2. Engineering
 3. Humans
 4. Animals
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...