skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Chủ đề: Risk Factors xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Ngôn ngữ: Italian xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Läkemedelskommitteerna bör avskaffas eftersom verkligheten har förändrats
Drug committees should be abolished because the reality has changed

Jönsson, B ; Arvidsson, G ; Levin, L Å ; Rehnberg, C

Läkartidningen, 2005, Vol.102(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ohrvik, J
  2. Girnita, L
  3. Levin, L Å
  4. Brosjo, O
  5. Weng, WH

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...