skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: American Historical Review xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broken Promises: Popular Protest, Indian Nationalism and the Congress Party in Bihar, 1935-1946 (Book Review)

Prakash, Gyan

The American Historical Review, 1 December 1994, Vol.99(5), pp.1742-1743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.2307/2168520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student Nationalism in China, 1924-1949 (Book Review)

Botjer, George F.

The American Historical Review, 1 October 1995, Vol.100(4), pp.1276-1276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.2307/2168282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Passions of the Tongue: Language Devotion in Tamil India, 1891-1970

Roy, Parama

The American Historical Review, Vol.104(5), pp.1653-1654 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Under the Map of Germany: Nationalism and Propaganda 1918-1945 (Book Review)

Tooley, T. Hunt

The American Historical Review, 1 June 1998, Vol.103(3), pp.916-917 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.2307/2650650

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian Nation: Native American Literature and Nineteenth-Century Nationalisms

Dippie, Brian

The American Historical Review, Vol.103(5), pp.1691-1692 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soldiers of Napoleon's Kingdom of Italy: Army, State, and Society, 1800-1815

Finley, Milton

The American Historical Review, Vol.102(3), p.845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

New God, New Nation: Protestants and Self-Reconstruction; Nationalism in Korea, 1896-1937 (Book Review)

Sorensen, Clark W.

The American Historical Review, 1 April 1994, Vol.99(2), pp.625-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.2307/2167430

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Nouvelle France: The Making of French Canada--A Cultural History

Choquette, Leslie

The American Historical Review, Vol.106(3), pp.967-968 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sorcerer as Apprentice: Stalin as Commissar of Nationalities, 1917-1924

Martha Brill Olcott

The American Historical Review, Vol.103(1), pp.236-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture nazionali e narrazioni straniere: Italia, 1903-1943

Stewart-Steinberg, Suzanne

The American Historical Review, Vol.114(4), p.1185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pan-Arabism before Nasser: Egyptian Power Politics and the Palestine Question

Gershoni, Israel

The American Historical Review, Vol.106(1), pp.301-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (2)
 2. 1995đến1996  (1)
 3. 1997đến1997  (1)
 4. 1998đến1999  (4)
 5. Sau 1999  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (10)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (6)
 2. German  (2)
 3. Russian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gershoni, Israel
 2. Stewart-Steinberg, Suzanne
 3. Ramaswamy, Sumathi
 4. Dippie, Bw
 5. Robb, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...