skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Institutions, Human Development and Economic Growth in Transition Economies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions, Human Development and Economic Growth in Transition Economies

Tridico, Pasquale

E-ISBN: 9780230313880 E-ISBN: 0230313884 DOI: 10.1057/9780230313880 ISBN: 9780230240681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Moderation and revolution.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moderation and revolution.

Micocci, Andrea

E-ISBN 0739167189 ; E-ISBN 9780739167182

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Italian Financial System Remodelled
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Italian Financial System Remodelled

Ciocca, Pierluigi

E-ISBN: 9780230005921 E-ISBN: 0230005926 DOI: 10.1057/9780230005921 ISBN: 9781403934796

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Vilfredo Pareto: An Intellectual Biography Volume I: From Science to Liberty (1848–1891)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vilfredo Pareto: An Intellectual Biography Volume I: From Science to Liberty (1848–1891)

Mornati, Fiorenzo

ISBN: 978-3-319-92548-6 ; E-ISBN: 978-3-319-92549-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-92549-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The World Economy Towards Global Disequilibrium : American-Asian Indifference and European Fears
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Economy Towards Global Disequilibrium : American-Asian Indifference and European Fears

Baldassarri, Mario; Capretta, Pasquale

E-ISBN: 9780230590847 E-ISBN: 0230590845 DOI: 10.1057/9780230590847 ISBN: 9780230521490

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
A weberian analysis of business groups and financial markets : trade relations in taiwan and south korea and some major stock exchanges
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A weberian analysis of business groups and financial markets : trade relations in taiwan and south korea and some major stock exchanges

Sandro Segre

E-ISBN 9780754671619 ; E-ISBN 9780754688587

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kriesler, Peter
  2. Tridico, Pasquale
  3. Micocci, Andrea.
  4. Wilson, Paul
  5. Mornati, Fiorenzo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...