skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Ngôn ngữ: Italian xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Guido Baglioni L’accerchiamento. Perché si riduce la tutela sindacale tradizionale [The siege. Why traditional trade union action is diminishing] Il Mulino: Bologna, 2008; 288 pp.: 9788815126283, 23

Bordogna, Lorenzo

Transfer: European Review of Labour and Research, February 2010, Vol.16(1), pp.113-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-2589 ; E-ISSN: 1996-7284 ; DOI: 10.1177/10242589100160010902

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baglioni, Guido
  2. Bordogna, Lorenzo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...