skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PARTIES AND MOVEMENTS IN ITALY: THE CASE OF FEMINISM AND THE PCI

Confalonieri, Maria Antonietta

Il Politico, 1 January 1995, Vol.60(1 (172)), pp.127-158

ISSN: 0032325X ; E-ISSN: 2239611X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODERNIZATION AND THE END OF HISTORY

Borsa, Giorgio

Il Politico, 1 January 1994, Vol.59(1 (168)), pp.5-19

ISSN: 0032325X ; E-ISSN: 2239611X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A RECENT STUDY ON INDIAN POLITICAL PARTIES / UN RECENTE STUDIO SUI PARTITI POLITICI INDIANI

Rotella, Salvatore G.

Il Politico, 1 June 1959, Vol.24(2), pp.359-372

ISSN: 0032325X ; E-ISSN: 2239611X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLURALISM AND CONSOCIATIONAL DEMOCRACY IN NIGERIA

Otakpor, Nkeonye

Il Politico, 1 March 1981, Vol.46(1/2), pp.107-125

ISSN: 0032325X ; E-ISSN: 2239611X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...