skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuori dal Comune, Lo scioglimento delle amministrazioni locali per infiltrazioni mafiose , by V. Mete: Roma, Bonanno Editore, 2009, 224 pp., €19 (paperback), ISBN 88-7796-480-4

Allum, Felia

Global Crime, 06 August 2010, Vol.11(3), p.374-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-0572 ; E-ISSN: 1744-0580 ; DOI: 10.1080/17440572.2010.490713

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cari amici vicini e lontani: Storia dell'ascolto radiofonico nel primo decennio repubblicano, 19441954 (Book Review)

Stone, Marla

The Journal of Modern History, December 1997, Vol.69(4), pp.869-870 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/245633

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mete, V
  2. Allum, Felia
  3. Stone, Marla
  4. Isola, Gianni

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...