skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantificazione automatizzata dell'intensità di malattie caratterizzate da lesioni fogliari necrotiche [Nicotiana tabacum L.]
Automatized quantification of severity for diseases characterized by foliar necrotic lesions [Nicotiana tabacum L.]

Lazzarato , L. ; Eduardo , P. ; Nicolazzo , M. ; Trebbi , G. ; Calzoni , G.L. ; Canova , A. ; Betti , L.

[Italian Phytopathological Society. Biennial meeting], Montelsivano, Pescara (Italy), 4-6 May 2004, 2004, Issue pt.2, pp.337-338

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lazzarato , L.
  2. Canova , A.
  3. Calzoni , G.L.
  4. Nicolazzo , M.
  5. Eduardo , P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...