skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial-temporal changes of land use and its characteristics in Zigui County under the period of TG Dam project

Zhang, Ning

Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, June 2010, Vol.26(6), pp.302-309

ISSN: 1002-6819

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Therapist immediacy: The association with working alliance, real relationship, session quality, and time in psychotherapy

Shafran, Naama ; Kivlighan, Dennis M ; Gelso, Charles J ; Bhatia, Avantika ; Hill, Clara E

Psychotherapy Research, 02 November 2017, Vol.27(6), pp.737-748 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1050-3307 ; E-ISSN: 1468-4381 ; DOI: 10.1080/10503307.2016.1158884

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture and the therapeutic relationship: Perspectives from Chinese clients

Jim, Jenny ; Pistrang, Nancy

Psychotherapy Research, 01 July 2007, Vol.17(4), pp.461-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1050-3307 ; E-ISSN: 1468-4381 ; DOI: 10.1080/10503300600812775

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outcome study of brief relational-cultural therapy in a women's mental health center

Oakley, M. Anne ; Addison, Shirley C ; Piran, Niva ; Johnston, Gary J ; Damianakis, Mary ; Curry, Joyce ; Dunbar, Christine ; Weigeldt, Almuth

Psychotherapy Research, 01 March 2013, Vol.23(2), pp.137-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1050-3307 ; E-ISSN: 1468-4381 ; DOI: 10.1080/10503307.2012.745956

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The professionalization and training of psychologists: The place of clinical wisdom

Levitt, Heidi M ; Piazza-Bonin, Elizabeth

Psychotherapy Research, 04 March 2017, Vol.27(2), pp.127-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1050-3307 ; E-ISSN: 1468-4381 ; DOI: 10.1080/10503307.2015.1090034

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic minority clients' perceptions of the significance of race in cross-racial therapy relationships

Chang, Doris F ; Yoon, Patricia

Psychotherapy Research, 01 September 2011, Vol.21(5), pp.567-582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1050-3307 ; E-ISSN: 1468-4381 ; DOI: 10.1080/10503307.2011.592549

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To be or not to be immediate with clients: The use and perceived effects of immediacy in psychodynamic/interpersonal psychotherapy

Hill, Clara E ; Gelso, Charles J ; Chui, Harold ; Spangler, Patricia T ; Hummel, Ann ; Huang, Teresa ; Jackson, John ; Jones, Russell A ; Palma, Beatriz ; Bhatia, Avantika ; Gupta, Shudarshana ; Ain, Stacie C ; Klingaman, Beth ; Lim, Robert H ; Liu, Jingqing ; Hui, Kayi ; Jezzi, Matthew M ; Miles, Joseph R

Psychotherapy Research, 04 May 2014, Vol.24(3), pp.299-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1050-3307 ; E-ISSN: 1468-4381 ; DOI: 10.1080/10503307.2013.812262

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Portuguese  (5)
 3. German  (5)
 4. French  (2)
 5. Spanish  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hill, Clara E
 2. Gelso, Charles J
 3. Bhatia, Avantika
 4. Shafran, Naama
 5. Hui, Kayi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...