skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.022  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sabato 4 Ottobre

The Neuroradiology Journal, October 2014, Vol.27(5), pp.565-572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.1177/197140091402700508

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Memoriam: Dr Mario Savoiardo

Valentini, Maria Consuelo ; D'Incerti, Ludovico

The Neuroradiology Journal, June 2014, Vol.27(3), pp.372-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.15274/NRJ-2014-10057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sala Gran Sasso - 16.15–16.39: Comunicazioni

Di Egidio, V ; Lupo, F

The Neuroradiology Journal, September 2013, Vol.26(1_suppl), pp.45-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.1177/19714009130260S113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sala Sirente - 17.50–18.46 Comunicazioni

Conforti, R ; Pierallini, A

The Neuroradiology Journal, September 2013, Vol.26(1_suppl), pp.58-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.1177/19714009130260S117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programma Scientifico

The Neuroradiology Journal, September 2013, Vol.26(1_suppl), pp.17-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.1177/19714009130260S108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Memoriam: Dr.ssa Anna Maria Valleriani

Canapicchi, R ; Tosetti, M ; Pasquariello, R ; Fiori, S ; Battini, R ; Cioni, G

The Neuroradiology Journal, February 2014, Vol.27(1), pp.120-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.15274/NRJ-2014-10015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relatori e Moderatori

The Neuroradiology Journal, October 2014, Vol.27(5), pp.522-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.1177/197140091402700503

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuroradiologinarte

The Neuroradiology Journal, September 2013, Vol.26(1_suppl), pp.135-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.1177/19714009130260S124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentazione

Triulzi, Fabio

The Neuroradiology Journal, September 2013, Vol.26(1_suppl), pp.8-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.1177/19714009130260S102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sala Gran Sasso - 16.30–17.18 Comunicazioni

Briganti, F ; Giordano, A.V

The Neuroradiology Journal, September 2013, Vol.26(1_suppl), pp.62-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.1177/19714009130260S118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum a: Le iponatremie [Italian Journal of Medicine 2011;5(3):156-68.]

Giovanna Elmi ; Marco Faustini-Fustini ; Stefania Zaccaroni ; Roberto Zoni

Italian Journal of Medicine, 01 January 2012, Vol.5(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-9344 ; E-ISSN: 1877-9352 ; DOI: 10.4081/itjm.2011.288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comitati

The Neuroradiology Journal, October 2014, Vol.27(5), pp.521-521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.1177/197140091402700502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditorium - 17.30–18.02: Comunicazioni

Righini, A ; Sechi, E

The Neuroradiology Journal, September 2013, Vol.26(1_suppl), pp.43-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.1177/19714009130260S112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il futuro della ricerca biomedica in Italia

Gualberto Gussoni

Italian Journal of Medicine, 01 April 2013, Vol.4(1), pp.70-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-9344 ; E-ISSN: 1877-9352 ; DOI: 10.4081/itjm.2010.70.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Art therapy and hospitalized children

Luca Rosti

La Pediatria Medica e Chirurgica, 01 December 2012, Vol.34(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0391-5387 ; E-ISSN: 2420-7748 ; DOI: 10.4081/pmc.2012.56

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Leonardi, Marco

The Neuroradiology Journal, October 2014, Vol.27(5), pp.519-519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.15274/NRJ-2014-10083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poster

The Neuroradiology Journal, October 2014, Vol.27(5), pp.575-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.1177/197140091402700509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drug effectiveness or drug toxicity?

Luca Rosti

La Pediatria Medica e Chirurgica, 01 October 2012, Vol.34(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0391-5387 ; E-ISSN: 2420-7748 ; DOI: 10.4081/pmc.2012.63

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditorium - 11.50–12.22: Comunicazioni

De Donatis, M ; Pappalardo, M.P

The Neuroradiology Journal, September 2013, Vol.26(1_suppl), pp.55-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.1177/19714009130260S116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sala Velino - 17.15–17.55: Comunicazioni

Elefante, A ; Ottaviano, P.F

The Neuroradiology Journal, September 2013, Vol.26(1_suppl), pp.50-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.1177/19714009130260S115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.022  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1964  (210)
 2. 1964đến1977  (399)
 3. 1978đến1991  (139)
 4. 1992đến2006  (63)
 5. Sau 2006  (211)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (172)
 2. Chinese  (14)
 3. Chamorro  (7)
 4. Polish  (2)
 5. French  (2)
 6. Russian  (1)
 7. Swedish  (1)
 8. German  (1)
 9. Portuguese  (1)
 10. Spanish  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rocchietta, S
 2. Lomonaco, T
 3. Mosca, F
 4. F. Mosca
 5. Mosca

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...