skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corpi contesi, corpi negati. La rappresentazione delle donne nel Myanmar dei conflitti interreligiosi 1

Di Padova, Elena

Storia delle Donne, 2015, pp.59-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18267513 ; DOI: 10.13128/SDD-17995

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Elena Di Padova
  2. Di Padova, Elena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...