skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mohamed Fekini and the Fight to Free Libya
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mohamed Fekini and the Fight to Free Libya

Del Boca, Angelo; Shugaar, Antony

E-ISBN: 9780230116337 E-ISBN: 0230116337 DOI: 10.1057/9780230116337 ISBN: 9780230108868

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Failure of Italian Nationhood : The Geopolitics of a Troubled Identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Failure of Italian Nationhood : The Geopolitics of a Troubled Identity

Graziano, Manlio

E-ISBN: 9780230113060 E-ISBN: 0230113060 DOI: 10.1057/9780230113060 ISBN: 9780230104136

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Calamities and the Economy in Renaissance Italy : The Grand Tour of the Horsemen of the Apocalypse
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calamities and the Economy in Renaissance Italy : The Grand Tour of the Horsemen of the Apocalypse

Alfani, Guido

E-ISBN: 9781137289773 E-ISBN: 1137289775 DOI: 10.1057/9781137289773 ISBN: 9781137289766

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Missing Italian Nuremberg : Cultural Amnesia and Postwar Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Missing Italian Nuremberg : Cultural Amnesia and Postwar Politics

Battini, Michele

E-ISBN: 9780230607453 E-ISBN: 0230607454 DOI: 10.1057/9780230607453 ISBN: 9781403984784

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Battini, M. (Michele)
  2. Battini, Michele
  3. Alfani, Guido
  4. Boca, Angelo Del
  5. Battini, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...