skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrazione ed economia sommersa

Reyneri, Emilio

Stato e mercato, 1998, pp.287-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0392-9701

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrati e imprenditori un fenomeno emergente nelle economie occidentali

Ambrosini, Maurizio

Stato e mercato, 1995, pp.465-484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0392-9701

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il ruolo del capitale umano e dei flussi migratori nel processo di convergenza tra le regioni italiane

Piras, Romano

Rivista internazionale di scienze sociali, 1997, Vol.104(3), pp.367-400

ISSN: 0035-676X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Piras, R
  2. Romano Piras
  3. Reyneri, Emilio
  4. Piras, Romano
  5. Ambrosini, Maurizio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...