skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Oltre l’istituzione
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oltre l’istituzione

Lasagno, Davide

ISBN: 9788867050154 ; ISBN: 886705015X ; E-ISBN: 9788867052363 ; E-ISBN: 8867052365 ; DOI: 10.4000/books.ledizioni.126

Toàn văn sẵn có

2
Capitolo V. La storia del rinnovamento psichiatrico in Italia: un’indagine bibliografica
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitolo V. La storia del rinnovamento psichiatrico in Italia: un’indagine bibliografica

Lasagno, Davide

Ledizioni

ISBN: 9788867050154 ; ISBN: 886705015X ; E-ISBN: 9788867052363 ; E-ISBN: 8867052365 ; DOI: 10.4000/books.ledizioni.135

Toàn văn sẵn có

3
Capitolo IV. Oltre l’istituzione (1978-1989)
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitolo IV. Oltre l’istituzione (1978-1989)

Lasagno, Davide

Ledizioni

ISBN: 9788867050154 ; ISBN: 886705015X ; E-ISBN: 9788867052363 ; E-ISBN: 8867052365 ; DOI: 10.4000/books.ledizioni.134

Toàn văn sẵn có

4
Capitolo III. L’istituzione superata: verso la riforma (1971-1978)
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitolo III. L’istituzione superata: verso la riforma (1971-1978)

Lasagno, Davide

Ledizioni

ISBN: 9788867050154 ; ISBN: 886705015X ; E-ISBN: 9788867052363 ; E-ISBN: 8867052365 ; DOI: 10.4000/books.ledizioni.133

Toàn văn sẵn có

5
Capitolo II. L’istituzione in crisi (1968-1971)
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitolo II. L’istituzione in crisi (1968-1971)

Lasagno, Davide

Ledizioni

ISBN: 9788867050154 ; ISBN: 886705015X ; E-ISBN: 9788867052363 ; E-ISBN: 8867052365 ; DOI: 10.4000/books.ledizioni.132

Toàn văn sẵn có

6
Capitolo I. L’istituzione rafforzata: gli anni Sessanta
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitolo I. L’istituzione rafforzata: gli anni Sessanta

Lasagno, Davide

Ledizioni

ISBN: 9788867050154 ; ISBN: 886705015X ; E-ISBN: 9788867052363 ; E-ISBN: 8867052365 ; DOI: 10.4000/books.ledizioni.131

Toàn văn sẵn có

7
Introduzione
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduzione

Lasagno, Davide

Ledizioni

ISBN: 9788867050154 ; ISBN: 886705015X ; E-ISBN: 9788867052363 ; E-ISBN: 8867052365 ; DOI: 10.4000/books.ledizioni.130

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Dạng tài nguyên 

  1. Book Chapters  (6)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lasagno, Davide

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...