skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multi-analysis remote-sensing approach for mapping groundwater resources in the karstic Meo Vac Valley, Vietnam.(Report)

Tam, Vu T. ; Batelaan, Okke

Hydrogeology Journal, March, 2011, Vol.19(2), p.275(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negare l'acqua. La strategia dello Stato islamico per il controllo delle risorse idriche e il diritto all'acqua delle donne nel Vicino Oriente

Quagliarotti, Desiree A.L.

Storia delle Donne, 2015, Vol.11, p.15(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1826-7513 ; DOI: 10.13128/SDD-17994

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petitta, Marco
  2. Petitta, M
  3. Batelaan, Okke
  4. Saroli, Michele
  5. Tam, Vu T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...