skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Trasformazione” fenotipica da tessuto adiposo bianco a tessuto adiposo bruno mediante attivazione genetica ed ambientale dell’asse ipotalamo-adipocita
White to brown fat phenotypic switch induced by genetic and environmental activation of a hypothalamic-adipocyte axis

Cao, L. ; Choi, E. ; Liu, X. ; Martin, A. ; Wang, C. ; Xu, X. ; During, M. ; Fierabracci, Paola ; Martinelli, Silvia ; Scabia, Gaia

L’Endocrinologo, 2011, Vol.12(6), pp.312-313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1590-170X ; E-ISSN: 1720-8351 ; DOI: 10.1007/BF03344864

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'iperparatiroidismo primitivo. Considerazioni su 500 casi
Primary hyperparathyroidism. Report on 500 cases

Nardi, G L ; D'Amico, D F ; Au Wang, C ; Favia, G ; Biasiato, R

Minerva chirurgica, 1974, Vol.29(23-24), pp.1318-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-4733 ; PMID: 4453380 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Choi, E. Y.
  2. Martinelli, Silvia
  3. Au Wang, C
  4. Wang, C
  5. D'Amico, D F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...