skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Où en est la Sociologie Générale ? (Seconde Partie) ; Wie Steht es um die Allgemeine Soziologie? (Zweiter Teil) ; ¿En Qué Punto se Encuentra la Sociología General? (Segunda Parte)
What’s new in general sociology ? (Second Part)

Brian, Éric

Revue de Synthèse, 2012, Vol.133(3), pp.401-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-1776 ; E-ISSN: 1955-2343 ; DOI: 10.1007/s11873-012-0197-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Où en Est la Sociologie Générale ? ; Wie Steht es Um die Allgemeine Soziologie? ; ¿En qué Punto se Encuentra la Sociología General?
Where are we in general sociology ?

Brian, Éric

Revue de Synthèse, 2012, Vol.133(1), pp.47-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-1776 ; E-ISSN: 1955-2343 ; DOI: 10.1007/s11873-012-0180-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Althusser/Bachelard : Une coupure et ses enjeux ; Althusser/Bachelard: Una cesura e le sue poste in gioco
Althusser/Bachelard: An epistemological break at stake

Cavazzini, Andrea

Revue de Synthèse, 2015, Vol.136(1), pp.117-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-1776 ; E-ISSN: 1955-2343 ; DOI: 10.1007/s11873-015-0272-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il nostro debito verso Emilio Veratti
Our debt toward emilio veratti

Margreth, Alfredo

Rendiconti Lincei, 2002, Vol.13(4), pp.249-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1120-6349 ; E-ISSN: 1720-0776 ; DOI: 10.1007/BF02904354

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adelchi Negri e le Scuole di Patologia generale nel passaggio dall’Ottocento al Novecento
Adelchi Negri and Schools of General Pathology in Italy between the end of the nineteenth and beginning of the twentieth century

Margreth, Alfredo

Rendiconti Lincei, 2003, Vol.14(4), pp.251-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1120-6349 ; E-ISSN: 1720-0776 ; DOI: 10.1007/BF02904485

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. French  (3)
  2. German  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brian, Éric
  2. Brian, Eric
  3. Margreth, Alfredo
  4. Brian, E
  5. Cavazzini, Andrea

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...