skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Robot navigation xóa Ngôn ngữ: Indonesian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigasi Robot Mobile Pada Lingkungan Tak Pasti Dengan Pendekatan Behavior Based Control

Ilona Usuman ; Widodo Prijodiprodjo ; Prima Asmara Sejati

IJEIS (Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems), 01 April 2019, Vol.9(1), pp.97-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2088-3714 ; E-ISSN: 2460-7681 ; DOI: 10.22146/ijeis.44751

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Usuman, Ilona
  2. Prima Asmara Sejati
  3. Ilona Usuman
  4. Sejati, Prima Asmara
  5. Widodo Prijodiprodjo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...