skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Indonesian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluasi Program Manajerial Kepala Sekolah

Egidius Virgo ; Slameto Slameto

Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 01 December 2018, Vol.5(2), pp.217-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2443-0544 ; E-ISSN: 2549-9661

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) DALAM PERSPEKTIF AGENCY THEORY

Alamsyah, Ahmad

El Harakah, 2006, pp.335-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18584357 ; E-ISSN: 23561734 ; DOI: 10.18860/el.v8i3.4604

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alamsyah, Ahmad Fahrudin
  2. Egidius Virgo
  3. Slameto Slameto
  4. Alamsyah, Ahmad

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...