skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Indonesian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hand-Raise Detection Pada Kelas Cendekia Menggunakan Kamera RGB Dan Depth

Muhammad Fajar Khairul Auni ; Muhammad Idham Ananta Timur ; Ika Candradewi

IJEIS (Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems), 01 April 2018, Vol.8(1), pp.95-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2088-3714 ; E-ISSN: 2460-7681 ; DOI: 10.22146/ijeis.34162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model Tracking Pembicara Dalam Perekaman Video Otomatis Pada Kelas Cendekia

Elga Ridlo Sinatriya ; Muhammad Idham Ananta Timur ; Ika Candradewi

IJEIS (Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems), 01 April 2019, Vol.9(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2088-3714 ; E-ISSN: 2460-7681 ; DOI: 10.22146/ijeis.27818

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...