skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Icelandic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambitious Icelanders: The Background and Beginning of Icelandic International Development

Kristín Loftsdóttir

Stjórnmál og Stjórnsýsla, 01 December 2011, Vol.7(2), pp.313-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1670-6803 ; E-ISSN: 1670-679X ; DOI: 10.13177/irpa.a.2011.7.2.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Danish state council and Icelandic politics 1874-1915 / Danska ríkisráðið og íslensk stjórnmál 1874–1915

Hermannsson, Birgir

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Spring 2018, Vol.14(2), pp.45-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X ; DOI: 10.13177/irpa.a.2018.14.2.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icelandic organizational culture; Clear strategic direction and intent but lack of coordination and integration

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson ; Þórhallur Guðlaugsson ; Ester Rós Gústavsdóttir

Stjórnmál og Stjórnsýsla, 01 December 2010, Vol.6(2), pp.229-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1670-6803 ; E-ISSN: 1670-679X ; DOI: 10.13177/irpa.a.2010.6.2.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icelanders’ perspectives on security and foreign affair / Sýn Íslendinga á utanríkis- og öryggismál

Ómarsdóttir, Silja

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Spring 2018, Vol.14(2), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X ; DOI: 10.13177/irpa.a.2018.14.2.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seafare or Sovereignty? Explaining Iceland's particular position amongst the Nordics in European Integration

Bergmann, Eiríkur

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Spring 2006, Vol.2(1), pp.95-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X ; DOI: 10.13177/irpa.a.2006.2.1.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ómarsdóttir, Silja Bára
  2. Ester Rós Gústavsdóttir
  3. Eiríkur Bergmann
  4. Bergmann, Eiríkur
  5. Gústavsdóttir, Ester Rós

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...