skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Ngôn ngữ: Icelandic xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arrhythmic disorder mapped to chromosome 1q42–q43 causes malignant polymorphic ventricular tachycardia in structurally normal hearts

Swan, Heikki ; Piippo, Kirsi ; Viitasalo, Matti ; Heikkilä, Päivi ; Paavonen, Timo ; Kainulainen, Katariina ; Kere, Juha ; Keto, Pekka ; Kontula, Kimmo ; Toivonen, Lauri

Journal of the American College of Cardiology, December 1999, Vol.34(7), pp.2035-2042 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(99)00461-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kainulainen, K
  2. Ekstrand, J
  3. Albert, J
  4. El Manira, A
  5. Kere, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...