skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Ngôn ngữ: Icelandic xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Feminist Movement in the Nordic Countries in the 1970s

Sigríður Matthíasdóttir

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Spring 2012, Vol.8(1), pp.195-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; DOI: 10.13177/irpa.a.2012.8.1.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sigríður Matthíasdóttir
  2. Matthíasdóttir, Sigríður

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...