skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Icelandic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heilbrigðisthjónusta í thágu almennings.
Health care in the public interest Editorial

Vilhjálmsson, Rúnar

Laeknabladid, February 2015, Vol.101(2), pp.77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7213 ; PMID: 25682810 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there room for improvement in the Icelandic health care system?Editorial

Armannsson, Gunnar

Laeknabladid, 2017, Vol.103(3), pp.115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7213 ; PMID: 28262627 Version:1 ; DOI: 10.17992/lbl.2017.03.123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Betri hagur-bætt heilbrigði.
Better economy--improved healthEditorial

Júlíusson, Kristján Thór

Laeknabladid, February 2015, Vol.101(2), pp.75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7213 ; PMID: 25682809 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...