skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Icelandic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Velkomin til Norrænu ráðherranefndarinna: – starfsemi og starfshættir hjá Norrænu ráðherranefndinni

Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat

ISBN: 978-92-893-5712-8 ; ISBN: 978-92-893-5713-5 ; ISBN: 978-92-893-5714-2 ; DOI: 10.6027/ANP2018-792

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dr. Anna G. Jonasdottir: Acceptance Speech for Honorary Doctorate from Faculty of Political Science, University of Iceland. Given 18th of June, 2015

Jónasdóttir, Anna ; Jónasdóttir, Anna

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Spring 2016, Vol.12(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficiency, capacity and democratic deficits. Arguments for and against municipal amalgamations in Iceland for 70 years

Grétar Þór Eyþórsson

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Spring 2014, Vol.10(1), pp.143-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X ; DOI: 10.13177/irpa.a.2014.10.1.8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What were the voters thinking? The presidential election in Iceland 2012

Indriðason, Indriði

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Autumn 2012, Vol.8(2), pp.221-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X ; DOI: 10.13177/irpa.a.2012.8.2.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ný Norðurlönd: Nútímavæðing Norrænu ráðherranefndarinnar – stutt kynning

Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat

DOI: 10.6027/ANP2014-760

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vatn, náttúra og mannfólk: Áætlun fyrir formennsku Finna í Norrænu ráðherranefndinni 2016

Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat

ISBN: 978-92-893-4348-0 ; ISBN: 978-92-893-4349-7 ; DOI: 10.6027/ANP2015-776

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gagnvegir góðir: Formennska Íslands í Norrænu ráðherranefndinni 2019

Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat

ISBN: 978-92-893-5856-9 ; ISBN: 978-92-893-5857-6 ; ISBN: 978-92-893-5858-3 ; DOI: 10.6027/ANP2018-825

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Velkomin til Norrænu ráðherranefndarinna: Lítil handbók um vinnu og starfshætti hjá Norrænu ráðherranefndinni

Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nordisk Ministerråds Sekretariat (Corporate Author)

ANP

ISBN: 9789289341844 ; ISBN: 9789289341851 ; ISBN: 928934184X ; ISBN: 9289341858 ; DOI: 10.6027/ANP2015-751

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ný Norðurlönd: Nútímavæðing Norrænu ráðherranefndarinnar – stutt kynning

Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nordisk Ministerråds Sekretariat (Corporate Author)

ANP

DOI: 10.6027/ANP2014-760

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vatn, náttúra og mannfólk: Áætlun fyrir formennsku Finna í Norrænu ráðherranefndinni 2016

Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nordisk Ministerråds Sekretariat (Corporate Author)

ANP

ISBN: 9789289343480 ; ISBN: 9789289343497 ; ISBN: 9289343486 ; ISBN: 9289343494 ; DOI: 10.6027/ANP2015-776

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Khác  (4)
  2. Bài báo  (3)
  3. Tài nguyên văn bản  (3)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...