skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Icelandic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Áfyllingaraðferð og -kerfi fyrir vetniseldsneyti

Matthew J. Fairlie ; William J. Stewart ; Andrew T.B. Stuart ; Steven J. Thorpe ; Charlie Dong

Toàn văn sẵn có

2
The Icelandic Language in the Digital Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Icelandic Language in the Digital Age

Georg Rehm ; Hans Uszkoreit;; Rehm, Georg ; Uszkoreit, Hans

Series ISSN: 2194-1416 ; ISBN: 978-3-642-30173-5 ; E-ISBN: 978-3-642-30174-2 ; DOI: 10.1007/978-3-642-30174-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sáng chế  (1)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...